Corona virus

Alle ontwikkelingen over het corona virus

Op deze speciale pagina kan je alle ontwikkelingen, standpunten, berichtgeving , maatregelen,afgelastingen enz... ,die OKRA Kempen over het corona virus  heeft beslist, volgen. De recentse berichten staan bovenaan

27 juli:Vernieuwde coronamaatregelen veiligheidsraad & provincie

24 juli:Coronaopflakkering vraagt onze aandacht!

20 juni:richtlijnen culturele en vrijetijdsactiviteiten

Bekijk hier de laatste info en versies voor een veilige opstart

 

12 juni:Uitstel communicatie heropstart

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat activiteiten vanaf 8 juni terug mogen hervat worden. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren. Hiervoor worden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt en een ‘charter/richtlijnen’ voor 65+’ers die helpen om veilig op te starten. Dit charter zal dus alles bepalend zijn hoe, en in welke mate, 65+'ers toch aan bepaalde activiteiten kunnen participeren.

OKRA heeft samen met de Vlaamse Ouderenraad heel sterk kunnen wegen op de inhoud van dit charter waarin geen sprake meer is van enige leeftijdsgrens. 

Navraag bij kabinet Beke leert dat het sinds afgelopen maandag voorligt bij de virologen van de GEES. We hadden verwacht/gehoopt dat er al een beslissing zou zijn. Echter is dit nog steeds niet het geval en er is ook geen zicht op wanneer dit wel zal zijn. In ieder geval zal het niet voor het begin van volgende week zijn, maar mogelijk weten we zelfs eind volgende week nog niet meer.

 

We beseffen dat dit hoogst ongelukkig is. 

We houden er echter aan om jullie te informeren als alle lichten op groen staan. Dit is beter dan straks onze verspreide info te moeten intrekken of grondig te wijzigen. We kijken allen uit naar het advies van de GEES over het charter voor 65+'ers en de vertaalslag die de politiek hier zal aan geven. Dit charter zal domeinoverschrijdend bijsturing geven aan alle huidige en toekomstige protocollen.

 

We blijven achter de schermen beïnvloeden waar mogelijk, blijven ons voorbereiden op een hopelijk spoedige herstart, en kijken vol verwachting uit naar de beoordeling. Eigenlijk is OKRA er klaar voor, alle documenten zijn opgemaakt en dienen enkel nog afgetoetst te worden aan het charter. Men stelt ons geduld, en dat van vele duizenden vrijwilligers en leden op de proef.

 

Marc Van Ranst voorspelde reeds enkele maanden terug: stoppen is veel gemakkelijker dan opnieuw opstarten. Dit blijkt ook nu. Maar OKRA is er klaar voor!

 

Heb even geduld. Hopelijk weten we spoedig meer…

Ter info: Je vindt een toevoeging aan de sportrichtlijnen voor biljart, kegelen, curve bowl en bowling via http://www.okrasport.be/file?fle=1593592&ssn=712ba45e73ae653d6a4eab266558d7aaf2102b3f

versoepelingen sportactiviteiten vanaf 8 juni

In bijlage vind je de algemene richtlijnen én versoepelingen voor de heropstart van welbepaalde SPORTactiviteiten.

Deze richtlijnen bevatten zowel het sporten buiten als binnen.

KLIK HIER VOOR DE BIJLAGE

Let wel:

 • Tot 15 juni is het nog niet toegestaan de landsgrenzen te overschrijden.
 • Tot 1 juli is de groep beperkt tot 20 deelnemers, vanaf 1 juli is de groep beperkt tot 50 deelnemers.

Rond die data zullen de richtlijnen aangepast worden naar de nieuwe situatie.

Deze zullen dan steeds terug te vinden zijn op de website van OKRA Sport+ of via volgende link:

http://www.okrasport.be/page?orl=9166&ssn=&lng=1&page=nieuws2010&nws=17621.

Indien er andere ingrijpende wijzigingen zijn, zullen we uiteraard opnieuw een mailing uitsturen.

We verwachten eerstdaags ook de richtlijnen te kunnen bezorgen voor de culturele en vrijetijdsactiviteiten binnen OKRA zoals kaarten, crea, gezelschapsspelen, bingo, voordrachten, ledenfeesten, koor, toneel, daguitstappen, …

Hoofdboodschap: Gebruik voor, tijdens en na de activiteit steeds je gezond verstand!

3 juni: Beslissing veiligheidsraad

De veiligheidsraad nam op 3 juni een reeks beslissingen rond de corona-maatregelen. We houden eraan om deze waar mogelijk te vertalen naar de OKRA-praktijk.

We houden een slag om de arm, omdat de aankondiging van de veiligheidsraad nog dient omgezet te worden in ministeriële besluiten. Deze ministeriële besluiten bepalen de te nemen maatregelen per soort activiteit en verwijzen tevens naar de te volgen protocollen en draaiboeken.

Binnen OKRA is een werkgroep actief die per soort activiteit de ministeriële besluiten en de voorliggende protocollen zal omzetten in praktische fiches en draaiboeken om de OKRA-vrijwilligers zo sterk als mogelijk te ondersteunen. Alle informatie zal steeds up to date gehouden worden en zal je hier (https://www.okra.be/vrijwilliger-worden) kunnen vinden.

Toch enkele opvallende passages uit de communicatie:

 • Het principe is: alles is mogelijk, behalve als het verboden is.
 • Voor kwetsbare groepen gelden nog strikte restricties!! Tot op heden aanzag de overheid de 65+’ers als ‘kwetsbare groepen’. De afgelopen dagen reageerde OKRA hier al vrij stevig op waardoor dit principe niet meer overal gedragen is. Minister Beke werkt samen met OKRA en VLORA aan de opstelling van een ‘charter’ dat moet toelaten om ook de 65+’ers volop in de heropstartende maatschappij te betrekken. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de veiligheidsraad deze omschrijving heeft toegepast. Het ministerieel besluit zal dit verhelderen.
 • Het is duidelijk dat de opening voor horeca, cultuur, sport, reizen en religieuze activiteiten ons doet verlangen naar een heropstart van onze aanverwante OKRA-activiteiten. De ervaring met de lichte heropstart  van de sportwerking toonde reeds aan dat de omzetting van de maatregelen in ministeriële besluiten  uiterst cruciaal is om een correcte analyse te kunnen maken en raadgevingen te kunnen doen.

We vragen net zoals vorige keer nog even geduld zodat we, na de vertaling van de ministeriële besluiten wanneer we deze ontvangen hebben, jullie correct en volledig kunnen informeren. Het mag duidelijk zijn dat we terecht mogen hopen op een langzame heropstart van de OKRA-werking maar dan wel binnen strikte voorwaarden...

Morgen is er nog een aanvullend overleg tussen de socio culturele sector en het GEES comité, dat mogelijk al veel zal verhelderen.

We maken de nationale en regionale agenda's de komende weken en maanden  minder vol zodat wij als personeel ons volop kunnen focussen om plaatselijke groepen en vrijwilligers bij te staan in een mogelijke heropstart. Hierbij zal niet alleen aandacht uitgaan naar de toepassing van de protocollen en draaiboeken, maar ook naar het ondersteunen van groepen en vrijwilligers die met zorgen of angst naar de toekomst kijken. We blijven beschikbaar!

We maken nog even voorbehoud tot we concreet zicht krijgen op de omschrijving van de 'kwetsbaarheid' en 'de ministeriële besluiten' maar zien aan de horizon toch reeds enkele lichtpuntjes.

Hou nog even vol... We zijn er bijna...

28 mei: Neen tegen leeftijdsdiscriminatie op 65 jaar

Doe ook mee!

 

Grootouders mogen opnieuw op hun kleinkinderen passen, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws: dat mag alleen als je jonger bent dan 65 jaar.

OKRA klaagt deze discriminatie aan. Wie kwetsbaar is, moet beschermd worden, daar is geen discussie over. Maar er is nergens aangetoond dat iemand van 65 jaar plots kwetsbaarder wordt voor corona dan iemand van 64 jaar. Een leeftijdsgrens is dus willekeurig en staat niet in verhouding tot het risico.


OKRA liet haar stem al horen over deze discriminatie. Maar jij kan ook iets doen. Je kan namelijk klacht indienen bij Unia. Unia is een mensenrechteninstituut dat discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Door een klacht bij Unia in te dienen, geef je aan Unia de opdracht deze leeftijdsdiscriminatie aan te kaarten bij de bevoegde ministers en zo nodig juridische middelen in te schakelen. Moet je schrik hebben dat je hierin verder betrokken wordt? Nee.

17 mei:persbericht OKRA: 65 plussers slachtoffer van een te arbitraire leeftijdsgrens!

De geschiedenis van het moment van pensionering laat zich poëtisch omschrijven met de titel: ‘Van het uurwerk en de zetel, via de fiets tot het mondmasker’

Wie in de jaren 60 en 70 op pensioen ging kreeg heel vaak een uurwerk of een zetel als geschenk. Want ja, je had jaren hard gewerkt en was nu toe aan rust. Je had ‘tijd’ om deze naar eigen goeddunken in te vullen.

Doorheen de jaren evolueerde dit beeld. De passieve rustende senior, werd vervangen door een actieve dynamische levenslustige 65+’er die erop uit trok. Fietsen, wandelen, reizen, … genieten van het leven. Op eigen tempo, met eigen behoeften, maar vaak met een overvolle agenda. Het verenigingsleven in Vlaanderen is dankbaar om zoveel maatschappelijke inzet van die senioren… Niet alleen in de vereniging of de club, maar ook in de familie… van kinderopvang tot mantelzorger. De gepensioneerden spelen een onderschatte rol op economisch vlak.

En nu?

De coronacrisis zorgt ervoor dat een 65-plusser plots behoort tot de ‘kwetsbare doelgroep’. 

Het beeld van de dynamische actieve senior werd doorprikt en plots is elke 65-plusser ‘kwetsbaar’, en dient deze te leven met allerhande beperkende maatregelen.

Kleinkinderen opvangen mag nu terug, maar je moet jonger zijn dan 65j!

Hier stoort OKRA zich mateloos aan! Mag het even?

Het is niet omdat je 65j. bent dat je plots een ‘kwetsbare doelgroep’ bent! Een leeftijdsgrens van 65j instellen is pure leeftijdsdiscriminatie. Vertrokken vanuit goede bedoeling, daar twijfelt niemand aan. Maar toch! Leeftijd op zich, mag nooit een criterium zijn om te verbieden. Zeker niet bij ouderen!

Ouderen hebben de wijsheid en de levenservaring in pacht.

En die wijsheid brengt hen er al toe om in deze dagen uiterst voorzichtig te zijn, zich te gedragen naar de uitgevaardigde maatregelen. Want ja, 65+’ers beseffen maar al te goed welke impact Covid heeft!

Neem 65+’ers voor vol aan, en stop met het hanteren van de leeftijdsgrens als arbitraire grens om te bepalen wat mag en kan!

Zo mogen kleinkinderen terug opgevangen worden door de grootouders op voorwaarde dat je als grootouder geen risico’s loopt. Als risico is omschreven: ‘geen onderliggende ziekte hebben en niet ouder dan 65j’.

Waarom moet dit laatste criterium erbij? Het basiscriterium is ‘geen onderliggende ziekte hebben’. Punt.  En behoren tot de sociale bubbel van het gezin (de regel van 4).

Elk leeftijdscriterium erbij halen plaatst de 65+’er terug in het verdomhoekje. In de hoek met weinig perspectief. De ouderen voelen zich vandaag niet goed in hun vel, blijkt uit de sterke toename van het aantal ouderen die inbellen bij ‘Tele-onthaal’?

Gaan wij de 65+’er die kiplekker is, bruist van leven en de energie, hem de vriendschap van de kleinkinderen blijven ontzeggen? Enkel alleen omdat de grens van 65j is overschreden?

Vlaanderen wees wijs! De ouderen weten heus wat kan en mag. Geef hen de regie van hun eigen leven in handen. Of ze nu jonger of ouder zijn dan 65j!

16 mei :Opening voor sportende leden

Richtlijnen heropstart buitenactiviteiten

Zoals jullie weten gaf de veiligheidsraad een opening voor sportclubs om hun activiteiten te hervatten.

Dit weekend werd het ministerieel besluit door de collega's van OKRASPORT+ omgezet naar richtlijnen per sporttak.

Hierbij bezorgen we jullie in bijlage een vertaalslag naar OKRA en de documenten van OKRASPORT+

Het mag duidelijk zijn dat deze opening voor sport er nu is, maar dit niet gelijk zal staan met een opstart van de sportwerking in OKRA. Wie staat de popelen om te hervatten krijgt de kans, en krijgt vooral de strikte richtlijnen waarbinnen dit al dan niet kan. Wie zich nog niet comfortabel voelt om te hervatten moet dit vooral niet doen! Dit is een individuele keuze van elke sporter, en van elk bestuur.

Sporten is gezond, maar de gezondheid is nog veel belangrijker. Dat is de boodschap die vervat zit in de tekst van OKRA en de richtlijnen van OKRASPORT+ 

Richtlijnen heropstart: KLIK HIER

Boodschap aan alle sporters: KLIK HIER

Voor de volledigheid vermelden we nog de volgende sporten extra die al mogelijk waren:

 • Tennis: (zie badminton) was al mogelijk 1 tegen 1 en dit blijft zo, dubbel spel kan niet gezien de verplichte 1.5m afstand
 • Motorrijden: was al mogelijk en kan nu in groep tot 20 rijders mits de voorwaarden van afstand en een zichtbare coach
 • Duiken: was al mogelijk, zie richtlijnen van de aangesloten duikfederatie, briefing tot 20 duikers mits de nodige afstand

We passen deze informatie aan telkens er nieuwe richtlijnen zijn van de overheid.

14 mei:OKRA neemt aanstoot aan de coronataks voor ouderen!

OKRA, de grootste ouderenvereniging in Vlaanderen, nam tot haar verbazing kennis van het idee om via een coronataks bij ouderen de corona-uitgaven deels in te dekken. Dit idee lanceerde gedragseconoom Jan Emmanuel De Neve.

Ouderen zijn vandaag reeds de grootste slachtoffers van deze coronacrisis, niet alleen op vlak van de hoge sterftegraad maar ook op psycho-sociaal vlak is de impact van deze crisis immens. Je leeftijdsgenoten zien sneuvelen, je kinderen en kleinkinderen niet mogen ontmoeten, plotseling behoren tot een kwetsbare doelgroep… dit hakt al stevig in op deze bevolkingsgroep. De signalen die OKRA hierrond ontvangt zijn bijzonder duidelijk. Nu ook nog de factuur van deze coronacrisis naar hen doorschuiven is niet ernstig.

Ouderen krijgen de laatste jaren maar al te vaak de zwarte piet toegewezen. In het vergrijzingsdebat wijzen sommige jongeren naar ouderen als diegene die de pensioenkassen aan het opsouperen zijn. In het klimaatdebat krijgen ouderen het verwijt dat ze door hun vroegere levenswijze aan de basis liggen van deze ecologische verschuiving, terwijl de beweging ‘grootouders voor het klimaat’ net aantoont dat de ouderen bijzonder zorgzaam zijn op dit vlak.

En nu de coronafactuur doorschuiven naar de ouderen? Dat kan niet!

Niemand, ook OKRA, trekt in twijfel dat er een stevige coronafactuur te betalen valt in de nabije toekomst. We gaan dit echter niet opvangen met een ‘taks’. Het kernwoord hier is ‘solidariteit’.

Het idee van het belasten van ouderen zet generaties tegen elkaar op. OKRA wil in dit debat niet meegaan. We willen er geen ‘wij-zij’ verhaal van maken. Wie toch in dit debat wil stappen zal dan ook rekening moeten houden van de verdiensten van de huidige ouderen in de realisatie van de welvaartstaat en in hun economische waarde vandaag (door kinderopvang, door vrijwilligerswerk, door mantelzorg enzovoort).

De welvaartstaat waarin wij vandaag leven rust op solidariteit. Solidariteit tussen de generaties, zodat jonge gezinnen kinderbijslag kunnen ontvangen, zodat de jeugd kan studeren, zodat ouderen pensioen kunnen ontvangen, zodat wie werkloos of ziek wordt een vervangingsinkomen heeft.

Ook op vlak van fiscaliteit en tussen de vermogens, vraagt OKRA solidariteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wie meer heeft mag meer bijdragen. Dat staat echter niet gelijk met het belasten van één specifieke doelgroep. Solidariteit is net het antwoord.

De wijsheid van een samenleving merk je aan de wijze waarop men omgaat met ouderen.

OKRA hoopt dat Vlaanderen en België wijs blijft!

13 mei: Update veiligheidsraad

Beslissingen veiligheidsraad 13 mei in OKRA taal

Nog even geduld...

De veiligheidsraad nam gisteren een aantal beslissingen die ons hoop gaven om enkele kleinschalige sportactiviteiten te kunnen organiseren. Stilaan blijken er toch nog wel wat onduidelijkheden te leven die het momenteel niet mogelijk maakt om nu al groen licht te geven voor deze activiteiten. Alles is afhankelijk welke concrete richtlijnen er zullen worden meegegeven met het ministerieel besluit dat eerstdaags zal verschijnen. 

Enkele onduidelijkheden...

 • De vierkantemeterbeperking is niet meegenomen uit de voorstellen van Weyts (belangrijk voor oa pentanque)
 • Gaat het ook over sporten op de openbare weg of enkel in begrensde open ruimtes (hier maakt de wielerrijdersbond voorbehoud)
 • Mag je KUBB spelen waarin je stokken deelt
 • ...

Het ministerieel besluit zal dit verfijnen. 

Het lijkt ons dan ook aangewezen om het volledige en correcte kader te kennen en dan correct te informeren dan nu mogelijk foutieve informatie te verspreiden.

Wie vol ongeduld nu al in de startblokken klaar staat vragen we even geduld om een 'valse start' te vermijden.

7 mei: Update na veiligheidsraad

Gisteren nam de veiligheidsraad enkele beslissingen. We vertalen deze naar OKRA. We beginnen met enkele openingen op sociaal vlak met een impact voor onze leden en vrijwilligers.

 

 • Grootouders en kleinkinderen kunnen elkaar terug ontmoeten. Maar er moeten keuzes gemaakt worden, en afstand houden is nog steeds het devies.

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat je vanaf 10 mei maximaal 4 personen mag uitnodigen en dat kinderen dus ook tot deze 4 personen behoren. Bovendien moeten deze 4 mensen beloven dat zij geen andere mensen bezoeken.

Mogen generaties gemixt worden? Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zegt hierover dat dit besproken is met de virologen en dat het vanaf 10 mei opnieuw is toegelaten dat grootouders hun kleinkinderen zien.” Naast bovenstaande richtlijnen blijven de maatregelen van 1,5 meter afstand houden en niet op bezoek gaan als je ziek bent, behouden.

Let wel: bezoek is geen oppas. Grootouders mogen nog steeds niet op kleinkinderen passen, een kort bezoek op afstand kan wel. Vandaag is duidelijk dat sommige grootouders met meerdere (klein)kinderen moeilijke keuzes zullen moeten maken.

 

 • Bezoek in WZC

Vandaag (donderdag 07/05) mag hierover een perspectief verwacht worden. OKRA heeft de laatste dagen samen met de Vlaamse Ouderenraad mee gewogen op dit dossier.

 

 • De regel van 4… een opening voor huisbezoek of verstokte kaartspelers.

Men mag thuis maximaal 4 personen uitnodigen, bij voorkeur in de tuin of op het terras. Deze 4 mensen mogen geen andere mensen bezoeken. Dit is nog steeds geen al te grote speelruimte voor de OKRA-contactpersonen: het magazine in de bus deponeren is dus nog steeds aangewezen. Heb je echter in je trefpunt weet van alleenstaande leden of leden zonder familie die nu geen of weinig sociaal contact hebben dan kan een OKRA-contactpersoon wel 1 van de 4 ‘bezoekers’ zijn.

Let wel in dat geval mag je geen andere (familie-) leden gaan bezoeken. Dat principe moet je doortrekken op alle vlakken: vergaderen met 4 in de tuin of op het terras kan, idem kaartspelen met 4 vrienden kan, … maar dan mogen de 4 deelnemers niemand anders bezoeken.

Let wel: het is niet toegestaan om met groepen in een zaal samen te komen. Het heropstarten van de kaartclubs in bijvoorbeeld het parochiecentrum is nog steeds niet mogelijk.

  

Op vele vlakken heeft de veiligheidsraad geen wijziging aangebracht, behalve op vlak van sport. Het is uitkijken naar de bijeenkomst van 18 mei. Nog even kort een overzicht van de afspraken:

 • De organisatie van het OKRA-personeel.

Telewerk blijft de norm. Alle medewerkers blijven maximaal thuiswerken.

 • Bijeenkomsten (vergaderingen, ledenbijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten, …)


Het verbod blijft geldig: in geen enkele OKRA-geleding (trefpunt, regio, nationaal) is het toegestaan om dergelijke bijeenkomsten te voorzien. Niks laat uitschijnen dat grote ledenbijeenkomsten snel zullen toegestaan worden. Tot eind juni zien we op dit vlak alvast geen wijziging en is het annuleren van de ledenbijeenkomsten het advies. Begin juni zal de veiligheidsraad verduidelijking geven over ‘meerdere mensen in één ruimte: feesten, horeca, …’  Ondertussen onderneemt OKRA samen met de Vlaamse ouderenraad initiatief om een kader te creëren waarbinnen sommige werkingen wel van start zouden kunnen gaan. Dit kader leggen we voor aan de expertengroep die met hun deskundige blik de overheid advies geeft.

 • Sportactiviteiten van OKRA-SPORT+:

Sporten is gezond! Blijf dus steeds voldoende bewegen.

De veiligheidsraad sprak zich uit dat competitiesport niet mag tot 31 juli. Over recreatieve sport spreekt men zich uit op 18 mei.

Op de vorige veiligheidsraad gaf men al enige opening, maar de bevestiging of bijsturing zal pas op 18 mei duidelijk zijn:

 1. in een zaal-> Niet toegestaan tot op heden.
 2.         in openlucht: men mag men lopen, fietsen, wandelen en  andere sporten zonder contact uitoefenen met maximaal nog 2 andere personen die niet tot hetzelfde gezin behoren. Je kan dus met 3 personen petanque spelen, maar het moet steeds onder de vleugels van de sportclub OKRASPORT+ gebeuren.

Opgelet: Een wedstrijd of tornooi 3 tegen 3 is niet toegestaan. Je sport dan met meer dan 3 personen. Daarnaast blijven ook de afstandsregels en hygiënische voorschriften van toepassing. Zo is KUBB geen goede sport om nu al te doen, je geeft nl. de stokken door aan elkaar. Te mijden! Petanque met eigen materiaal is veiliger.

Het OKRA-advies: Zoek de creatieve grenzen niet op en wacht op de verdere richtlijnen die op 18 mei zullen genomen worden.

Ook rond sportactiviteiten voor senioren zal OKRA samen met VLORA een voorstel voorleggen aan de GEES-werkgroep, zodat de deskundigen kunnen oordelen.

 •  Dagreizen:

Dagreizen, alleen of in groep, zijn nog steeds niet mogelijk. De veiligheidsraad beraadt zich nog over verplaatsingen van individuen in eigen streek/land. Begin juni zal de overheid duidelijkheid scheppen rond het toerisme. Dagreizen met groepen zal ook in juni nog niet mogelijk zijn

 •  Cultuur:

Als de musea na 18 mei opengaan zal dit uitsluitend voor individuele bezoekers zijn, niet voor groepsbezoeken. Wat betreft culturele evenementen (bv optreden in culturele centra) komt er duidelijkheid tegen 8 juni. 

 • Meerdaagse OKRA-reizen:

Meerdaagse reizen zijn verboden. De veiligheidsraad zal begin juni een standpunt innemen rond het toerisme. De taskforce reizen van OKRA heeft ondertussen beslist om de reizen van de maand juni te annuleren en de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte te brengen. 

De wettelijke voucherregeling zal worden toegepast. Voor de reizen van de komende maanden zal begin juni (na het advies van de veiligheidsraad) een standpunt worden ingenomen.

 • Contact met OKRA-leden en bestuursleden:

Zie hoger bij sociale maatregelen.

 

We passen deze informatie aan telkens er nieuwe richtlijnen zijn van de overheid.

28 april: Update na veiligheidsraad

 

We namen allen kennis van de beslissingen van de veiligheidsraad afgelopen vrijdag. De media gaf de laatste dagen veel aandacht aan de interpretatie van deze communicatie (opening scholen, mondmaskers,…). Die communicatie laten we over aan de bevoegde overheid. Wij vertalen graag de genomen beslissingen op maat van OKRA.

 

De organisatie van het OKRA-personeel
Telewerk blijft de norm. Alle medewerkers blijven van thuis uit werken en kunnen enkel bij hoogdringendheid naar kantoor gaan. De beroepskrachten zijn bereikbaar via mail, alsook is er telefonische permanentie voorzien door middel van het doorschakelen van alle telefoonnummers van het regiosecretariaat naar een gsm-nummer van iemand van het personeel.
Er worden geen bezoekers toegelaten in de CM-gebouwen, dus het OKRA-secretariaat is niet toegankelijk voor publiek. Kortom, alles blijft behouden wat ook voordien van kracht was.

 

Bijeenkomsten (vergaderingen, ledenbijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten,…)
Het verbod blijft geldig: in geen enkele OKRA-geleding (trefpunt, regio, nationaal) is het toegestaan om dergelijke bijeenkomsten te voorzien. De overheid bepaalt dat dit zo is tot minstens 8 juni en zal dan evalueren. Niks laat uitschijnen dat grote ledenbijeenkomsten snel zullen toegestaan worden. Tot eind juni zien we op dit vlak alvast geen wijziging en is het annuleren van de ledenbijeenkomsten het advies. Begin juni zal de veiligheidsraad verduidelijking geven over ‘meerdere mensen in één ruimte: feesten, horeca,…’.  Ondertussen onderneemt OKRA samen met de Vlaamse Ouderenraad initiatief om een kader te creëren waarbinnen sommige werkingen wel van start zouden kunnen gaan. Dit kader leggen we voor aan de expertengroep die met hun deskundige blik de overheid advies geeft.

Sportactiviteiten van OKRA-SPORT+: ten vroegste vanaf 18 mei en in OPENLUCHT (onder bepaalde voorwaarden)
A. in een zaal (sporthal, parochiaal centrum of gemeentelijke zaal): dus binnen => niet toegestaan

B. in openlucht: hier is er mogelijk een versoepeling, met het nodige voorbehoud

 

- In fase 1 (tussen 4 april en 18 mei): nog steeds verboden om in groep te sporten

- In fase 2 ten vroegste (of: onder voorbehoud) vanaf 18 mei: sommige ploegsporten zullen mogelijk zijn in openlucht maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde voorwaarden:

1. Iedereen blijft buiten! Dus geen gebruik van toiletten, bar,… in het gebouw.

De activiteit vindt dus volledig plaats in openlucht. Voorbeelden kunnen zijn: fietsen, wandelen, petanque, kubb, motorrijden,…  

Wie creatief is kan ook buiten turnen, dansen,… (een optreden op de parking van het woonzorgcentrum)

 

 1. De organisatie gebeurt door een erkende sportclub van een sportfederatie. DUS: Wie met zijn OKRA-club aangesloten is bij OKRA-SPORT+ is in orde. Trefpunten die sport beoefenen via de eenmalige verzekering van OKRA-SPORT+ komen NIET in aanmerking omdat ze geen erkenning hebben als sportclub.

 

 1. De overheid moet nog de verplichte voorwaarden uitwerken (nog niet definitief). Het is afwachten op deze voorwaarden om te oordelen of bovengenoemde versoepeling praktisch haalbaar is. Ter vergelijking: scholen mogen open maar krijgen nu strikte maatregelen om dit te organiseren en dit lijkt niet altijd zo evident. Nog even wachten dus tot deze voorwaarden bekend zijn. Maar dat mondmaskers, handhygiëne, afstand houden,… er zullen bij horen is evident.

 

Ook rond sportactiviteiten voor senioren zal OKRA samen met VLORA een voorstel voorleggen aan de GEES werkgroep, zodat de deskundigen kunnen oordelen.

 

Dagreizen:

Dagreizen zouden in fase 2 (vanaf 18 mei) mogelijk zijn, maar dit geldt NIET voor groepen. Het betreft hier verplaatsingen van individuen in eigen streek/land.

Begin juni zal de overheid duidelijkheid scheppen rond het toerisme. Dagreizen met groepen zal ook in juni nog niet mogelijk zijn.

 

Cultuur
Na 18 mei gaan de musea mogelijk terug open. Dit is niet voor groepsbezoeken. Ook hier geldt dit enkel voor de individuele bezoeker en er zal een beperking zijn qua aantal bezoekers per tijdsblok. Wat betreft culturele evenementen (vb optreden in culturele centra,…) komt er duidelijkheid tegen 8 juni.


Meerdaagse OKRA-reizen

De veiligheidsraad zal begin juni een standpunt innemen rond het toerisme.

OKRA heeft ondertussen beslist om de reizen van de maand juni te annuleren en de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

De wettelijke voucherregeling zal worden toegepast. Voor de reizen van de komende maanden zal begin juni (na het advies van de veiligheidsraad) een standpunt worden ingenomen.

 

Contact met OKRA-leden en bestuursleden

Dit punt valt onder het eerder gestelde ‘bijeenkomsten’ (zie hoger). Het is nog steeds niet toegestaan om fysiek samen te komen met een ledengroep en/of de bestuursploeg.

Sommige trefpunten experimenteren met online-vergaderen.

Het is wel toegestaan om OKRA-nieuws (Magazine, ledenbrief,…) in de brievenbus van leden te deponeren. Ook hier gelden de nodige voorzorgsmaatregelen: Niet aanbellen, niet binnengaan,… als het OKRA-lid je toch aanspreekt buiten, dan zeker 1,5m afstand bewaren. Dit is zeker geen verplichting! Elk trefpunt en elke vrijwilliger heeft het recht om dit NIET te doen en uit te stellen totdat alles weer normaliseert.
De vrijwilliger die de OKRA-Magazines verdeelt onder de contactpersonen/wijkverantwoordelijken kan die verplaatsing maken met de wagen. Het is toegestaan voor senioren om niet-essentiële verplaatsingen te doen in hun buurt. Deze verplaatsingen zijn dan wel van recreatieve aard. OKRA valt binnen deze omschrijving.

 

Slotsom

Het zijn rare tijden en we willen graag allemaal terug hervallen in de dagdagelijkse gewoonten van weleer. Stilaan komt het besef dat dit nog niet al te vlug zal kunnen gebeuren.

We houden eraan om na elke beslissing van de veiligheidsraad een vertaalslag te maken naar OKRA.

 

Hou moed! Hou vol! Er komt een tijd dat we samen zullen kunnen terugblikken op deze ‘rare tijden’.

15 April : Update na veiligheidsraad

We hebben waarschijnlijk allen kennis genomen van de maatregelen van de veiligheidsraad.

We zetten de beslissingen even op een rij en interpreteren deze voor OKRA.

 • Verlenging maatregelen tot begin mei.
 • Verbod op massa-manifestaties tot eind augustus.

De interpretatie van de maatregelen voor OKRA: 

 • activiteiten voor de maand mei:  We blijven de werking van OKRA annuleren voor de maand mei, en dit op alle vlakken. 
 • meerdaagse reizen: We annuleerden al de maand mei en zullen begin mei oordelen over maand juni. De veiligheidsraad zal de komende dagen een beslissing nemen over reizen naar het buitenland, die ook de zomermaanden zal omvatten. Dat zal richtinggevend zijn.
 • massa-manifestaties: Deze zijn verboden tot eind augustus. Echter, de beslissing van gisteren heeft betrekking op de massa-activiteiten met vele duizenden. In de loop van de komende dagen zal een verfijning komen voor kleinere activiteiten, buurt- en sportfeesten  etc. Deze beslissing zal richtinggevend zijn voor sommige regionale sportactiviteiten die zich voordoen tijdens de komende maanden. We denken dan aan onze Kempense sportfeesten en KUBB-evenementen.
 • cultuur en dagreizen: Deze hangen samen aan de beslissingen rond de horeca en opening niet essentiële zaken (musea, culturele centra, ... ) Hierrond is nog geen enkele beweging of signaal in de richting van versoepeling.

Slotsom, waar we in de maand maart (dankzij Marc Van Ranst) voorop liepen in de beslissing, kunnen we nu niet anders dan afwachten welke afbouwstap gezet zal worden door het GEES comité. De afbouw van de maatregelen zal vanaf mei in fasen verlopen, waarbij we ons moeten bewust zijn dat bijeenkomsten voor ouderen pas groen licht zullen krijgen aan het einde van de crisis. Dat we hiermee ruimschoots over de vakantieperiode (en verder) kunnen komen is een scenario dat we in ons achterhoofd moeten houden, doch niemand (noch kabinet Beke, noch Marc Van Ranst) doet op vandaag de dag een exacte uitspraak hierover. Men zal ons contacteren van zodra hier meer duidelijkheid rond is. Besef wel: deze afbouw zal moeilijker zijn dan de stopzetting. We willen er allen (vrijwilligers en personeel) terug invliegen, maar het zal pas mondjesmaat kunnen. Sommige groepen (bv jeugd) zullen al mogen opstarten, andere niet. Sommige van onze werkingen kunnen misschien vroeger hervatten dan anderen, ... Het zal het geduld van ons allen op de proef stellen! 

 

We volgen vanuit ons secretariaat in Turnhout dagelijks op en sturen onze communicatie bij van zodra duidelijkheid kan gegeven worden. De overheid en de kabinetten zijn uiterst behoedzaam in het lossen van info.

 

Hou vol! Ondersteun elkaar en vooral … blijf gezond!

8 April : Huidige toestand

- Alle OKRA initiatieven zijn geannuleerd tot eind april 2020.

- Gelet echter op de doelgroep van OKRA en het feit dat de huidige maatregelen in een graduele afbouw zullen verlopen, mogen we ons niet verwachten dat voor half mei of zelfs einde mei toegestaan zal worden om activiteiten terug op te starten. Afwachten dus!

- Onze instructies voor de magazines: Wandelen en fietsen mag, op voorwaarde dat je het alleen doet. Magazines ronddragen mag dus tijdens dit ritje of tochtje. Let wel, enkel in de bus stoppen, geen contact met de leden. Zie je het niet zitten als wijkverantwoordelijke? Geen probleem. Breng de magazines dan later rond. Ons blad is immers niet tijdgebonden of van prioritair belang.

- Alle OKRA reizen zijn geannuleerd tot eind mei. Getroffen reizigers krijgen hun geld terug in de vorm van een voucher.

- Alle Kempentochten zijn geannuleerd.

- De operette is verzet naar 22 en 23 september.

- Wij voorzien telefonische permanentie tijdens de kantooruren.

- Voorlopig overweegt OKRA niet om over te gaan tot gedeeltelijke economische werkloosheid voor onze personeelsgroep. Het zou echter kunnen dat dit op een later tijdstip toch zou kunnen gebeuren.

- Volgende evenementen/competities op de kalender werden reeds geannuleerd:

  • regionale fietstreffen te Tielen (5 mei)
  • regionale wandeldag te Lichtaart (7 mei)
  • regionale cursus gemeenschapsdans (11 mei)
  • regionale wandeldag te Grobbendonk (19 mei)
  • Provinciaal sportevenement ‘de warmste week (4 juni – kolonie Merksplas)
  • regionale petanquecompetitie 2020

19 maart : Nieuwsbrief OKRA Kempen

Dag OKRA-vrienden en vriendinnen

We maken rare tijden mee. Een virus uit China leek eerst heel ver weg. En plots zitten we volop in de harde realiteit. Een realiteit die ook OKRA treft.

De beslissing die OKRA vorige week nam om tot eind van de maand maart alle activiteiten stil te leggen, was moeilijk en hard maar kon op veel begrip van jullie rekenen. Dank jullie wel daarvoor! Enkele dagen later bleek het inderdaad een terechte beslissing te zijn.

De evolutie van de laatste uren, het overleg met medewerkers van het kabinet Beke en de informatie van Marc Van Ranst zetten ons ertoe aan om nieuwe beslissingen te nemen.

Activiteiten OKRA

De Ministeriële beslissing die alle activiteiten van socio-culturele aard verbiedt, loopt tot begin april. De maatregelen van de Vlaamse overheid die een impact hebben op woonzorgcentra en lokale dienstencentra lopen tot aan het einde van de paasvakantie. De signalen die we vernemen, wijzen erop dat het risico niet zal verdwenen zijn na de paasvakantie. Zeker niet voor de ouderen!

OKRA wenst verder mee te strijden om de besmettingspiek van het virus af te zwakken. Vanuit die optiek adviseren wij om ook alle activiteiten van de maand april op te schorten naar een latere datum. De grootste ouderenorganisaties volgen allen deze lijn. We spreken dan over alle OKRA-activiteiten, zowel binnen als buiten (ledenfeesten, wandelen, fietsen, petanquen, dansen, daguitstappen, …).

Let wel: de overheid kan op elk moment ook haar maatregelen verlengen, waardoor dit ‘advies’ een ‘dwingend’ karakter kan krijgen.

OKRA-magazine

Gelet op de maatregelen die de overheid gisteren nam, zullen we de levering van het OKRA-magazine aan trefpunten herorganiseren. We kregen bevestiging van de distributiefirma dat ze de magazines in jouw trefpunt zullen leveren. Let wel: dit zal verlopen zonder fysiek contact. Ze zetten de doos af, bellen aan en vertrekken. De distributiefirma neemt alle voorzorgen in acht om besmetting te voorkomen. Houd er wel rekening mee dat de periode van uitrijden langer zal zijn dan de voorziene drie dagen, wegens ziekte van chauffeurs en dergelijke. De precieze datum communiceren we nog.

De reorganisatietijd was jammer genoeg te kort om het magazine uitzonderlijk aan alle leden op te sturen met de post.

Het OKRA-magazine is niet prioritair en niet-tijdsgebonden. We verlangen niet dat jouw trefpunt het magazine bedeeld binnen een welbepaald tijdsbestek. Niemand moet nu risico’s nemen. Al zijn we kampioen in het bedelen van de magazines met ‘warme hand’, toch vragen we je uitdrukkelijk om contact achterwege te laten. Het magazine bussen volstaat. Doe dit als de tijd er rijp voor is! In bijlage vind je de brief die ook deel zal uitmaken van het pakket magazines.

Wijzigingen in het jaarprogramma

Gezien we adviseren alle activiteiten tot eind april op te schorten, evenals het contact achterwege te laten, heeft dit ook een impact op enkele regionale werkingen en activiteiten:

 • De verdere voorbereidingen van de Kempentochten kunnen niet doorgaan, alsook zal er wellicht geen mogelijkheid meer zijn om inschrijvingen voor de periodes mei en juni op te halen. Hierdoor annuleren we de Kempentochten voor zowel mei, juni als september. We bekijken later of we dit kunnen opnemen in de jaarplanning van 2021.
 • De regionale petanquecompetitie zou in april opgestart worden. Gezien de verlening van het opschorten van de activiteiten tot al zeker eind april en na een bevraging bij de deelnemende ploegen, wordt ook deze competitie verschoven naar 2021. Van zodra activiteiten terug mogen doorgaan, kunnen er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden volgens de vooropgestelde speelkalender na onderling overleg. We pleiten er voor om maximaal in te zetten op de tornooien georganiseerd door de trefpunten opdat zij ook allen financieel een duwtje in de rug krijgen.
 • Ook de regionale biljartcompetitie zal niet meer volledig afgewerkt kunnen worden. De tornooiverantwoordelijke zal hiervoor nog contact opnemen met de deelnemende ploegen om te bekijken op welke manier zij het seizoen afwerken en het volgende voorbereiden.
 • Wat de operette betreft op 11 en 12 mei laten we deze voorlopig nog steeds doorgaan. Alles is hiervoor in kannen en kruiken. De tickets kunnen ofwel mee in het magazine in de brievenbus gestoken worden of ter plaatse in de Warande uitgedeeld worden. Wees gerust, we laten deze activiteit enkel doorgaan als de richtlijnen dit zouden toestaan. Indien de maatregelen nogmaals verlengd zouden worden en wij als organisator de operette dienen te annuleren of verschuiven, worden de ontvangen gelden volledig terug betaald aan de leden bij annulatie of bij zij die niet aanwezig kunnen zijn op de nieuwe datum.
 • De regionale academievoordrachten van april gaan niet door.
 • De voorbereidende vergadering van de sportfeesten zal verzet worden.
 • Het filmfestival MOOOV annuleert ook al haar filmvoorstellingen en zal inzetten op een digitaal aanbod.
 • De uitstap in het kader van Erop Uit in het thema Boeddhisme wordt geannulleerd.

Permanentie secretariaten

Alle OKRA-medewerkers werken nu thuis. Enkel om gegronde redenen is verplaatsing naar het regiosecretariaat toegestaan. Op het regionaal secretariaat van OKRA Kempen waarborgen we een beperkte permanentie op vlak van briefwisseling en telefonie via 014 40 33 50. Mogelijks dienen we als personeel binnenkort in economische werkloosheid te gaan waardoor deze permanentie wegvalt, maar hier komen we later op terug.

OKRA-reizen

OKRA is een erkende reisorganisator en valt onder de reispakketwetgeving met haar eigen dwingende regeling. Vandaag blijkt deze wetgeving te strikt voor situaties zoals Corona. OKRA  werkt nauw samen met de reissector en zoekt een oplossing. Intussen installeerden we een interne task force reizen. Zo kunnen we jou, over de verkooppunten heen, verder helpen met jouw vraag.

Warme solidariteit en communicatie

In en buiten OKRA zien we heel veel mooie acties. Van een OKRA-foon, belrondes, briefschrijfacties, gymoefeningen op YouTube en Facebook tot zelf mondmaskers maken. Ouderen worden niet aan hun lot overgelaten in deze moeilijke tijden! We delen graag al deze mooie initiatieven ter inspiratie dewelke je in bijlage kan vinden. Heb je zelf een leuk initiatief, laat het ons weten. We delen dit dan graag in een volgende nieuwsbrief.

Draag zorg voor jezelf en je dierbaren!

Tom, Tine, Lie, Els en Benny

13 maart: opschorting start petanquecompetitie

Petanqueclubs worden gevraagd hun activiteiten eveneens op te schorten. Ook de start van de zomercompetitie wordt uitgesteld

11 maart '20: opschorting OKRA Biljartcompetitie

OKRA biljartcompetitie wordt even opgeschort. Lees hier meer over deze maatregel

Besluit OKRA Kempen i.v.m corona virus

Graag willen we u vragen om dit bericht grondig en met de nodige ernst door te nemen.

OKRA kreeg vandaag (11 maart 2020) het strikte advies van de overheid om alle activiteiten, samenkomsten en reizen met senioren met onmiddellijke ingang op te schorten. Alvast tot en met 31 maart 2020.

Ook andere seniorenorganisaties kregen dit advies. De lokale dienstencentra sluiten ook vanaf heden tot eind maart de deuren, dit om dezelfde redenen. Woonzorgcentra nemen eveneens strenge maatregelen en bannen alle bezoeken van externen. Vandaag zal OKRA, samen met de andere seniorenorganisaties hierover in de pers communiceren.

OKRA volgt dit advies op. Als grootste seniorenbeweging van het land wensen wij geen onnodige risico’s te nemen gezien het feit dat de oudste bevolkingsgroep het meest kwetsbaar is voor dit virus.

Wat ondernemen wij als OKRA Kempen?

 • OKRA Kempen schort al haar evenementen, samenkomsten en reizen op tot en met 31 maart 2020.
 • Dat wil zeggen dat we het Regiobestuur van 16 maart 2020 annuleren.
 • Dat wil zeggen dat de Regioraad op 20 maart 2020 te Poederlee wordt geannuleerd.
 • Ook de gewestvergaderingen worden geannuleerd. Let wel, wij kiezen ervoor om de gewestvergaderingen die in april plaatsvinden ook te schrappen.
 • Alle samenkomsten van regionale themawerkingen (sport, academie, schlagerfestival, uitwaaidag, toneelvoorstellingen, hikers, enz.) zijn tot en met 31 maart geannuleerd.
 • Voor al deze annuleringen zullen wij vanuit de regio zo veel als kan de communicatie aan de deelnemers organiseren. Echter, voor sommige samenkomsten zijn er geen deelnemerslijsten. Gelieve in de mate van het mogelijke als bestuurder of als trefpunt mee de boodschap van deze annuleringen te verspreiden.  

Welk advies geven wij aan de gewestelijke werkingen en trefpuntwerkingen?

 • OKRA Kempen geeft het advies aan al haar trefpunten om de activiteiten die in de maand maart voorzien waren uit te stellen naar een latere datum.
 • We beseffen dat dit organisatorisch en financieel mogelijks gevolgen kent. Toch willen we de gezondheid en het welbevinden van onze OKRA-leden en vrijwilligers als prioritair beschouwen.

Wat na 31 maart 2020?

 • Het advies loopt thans tot 31 maart 2020. We evalueren nadien opnieuw samen met de bevoegde overheidsinstanties. Nadien, of mogelijks eerder, zullen wij terug richtlijnen meegeven.

Wij beseffen ten zeerste de impact van deze maatregelen en adviezen.

Voor de uitgestelde evenementen en vergaderingen zullen wij later in overleg proberen een herprogrammering te voorzien.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info

X